Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Aasiyhdistys ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö

Suomen Aasiyhdistys ry

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ensisijaisesti edistää aasien hyvinvointia ja ylläpitää aasiharrastusta ja-kasvatusta koko Suomessa. Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyötä aasiharrastajien kesken ja ylläpitämään kansainvälisiä yhteyksiä muiden maiden aasiyhdistyksiin. Aasiyhdistyksen toimintaan kuuluu mukaan myös muulit, muuliaasit ja muut vastaavat aasiristeytykset.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää jäsenilleen aasiharrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-, kilpailu- ja näyttelytilaisuuksia sekä opintomatkoja ja jalostusneuvontaa. Yhdistys voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa. Yhdistys voi voittoa tavoittelematta perustaa aaseille rekisterin ja olla  yhteistyössä asiaankuuluvien viranomaisten kanssa saadakseen rekisterille virallisen aseman Suomessa. Yhdistys toimii yhteistyössä koti-ja ulkomaisten vastaavien yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan asianvaatimat luvat, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa  merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallitus voi erottaa eläinsuojelurikkomuksen tehneen jäsenen.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään vuosikokouksessa.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-6 muuta varsinaista jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta vuosikokouksesta alkaen, sekä 0-2 varajäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi vuosikokouksesta alkaen. Hallituksen varsinaisista jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja,  kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen jäsenlehdessä, sähköpostitse tai valtakunnallisessa sanomalehdessä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä  jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet
  9. valitaan  kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, luovutetaan yhdistyksen varat SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:lle.